Mô tả chương trình

Thạc sĩ MBA QTKD Chuyên ngành Marketing tại CSU là khóa học giúp sinh viên phát triển kiến thức chiến lược, năng lực làm việc và khả năng giải quyết vấn đề. Khóa học tập trung vào các kỹ năng quản lý và kiến thức kinh doanh cần thiết để nắm được sự thay đổi của nền kinh tế toàn cầu, dự đoán nhu cầu của người tiêu dùng, biến những nhu cầu đó thành các sản phẩm, dịch vụ và tạo ra các chiến dịch bán hàng làm tăng trưởng lợi nhuận.

Đây là chương trình giúp sinh viên tập trung vào khả năng giải quyết vấn đề và liên kết lý thuyết với những thách thức trong thực tế, tạo cho sinh viên một hướng đi nhanh chóng để hướng tới vai trò cao cấp trong Marketing.

Môn học chính (8 môn học bắt buộc đối với mọi chuyên ngành) 24
ACC 5301 – Ứng dụng Quản lý của Kế toán 3
BUS 6320 – Quản trị Chiến lược Toàn cầu 3
ICT 5301 – Hệ thống Thông tin Quản lý 3
MKT 5301 – Marketing nâng cao 3
RCH 5301 – Các phương pháp Nghiên cứu 3
MBA 6053 – Kinh tế học Quản lý 3
FIN 6301 – Tài chính Doanh nghiệp 3
HRM 6301 – Quản trị Nguồn nhân lực 3

 

Chuyên ngành Quản Trị Marketing 12
MBA 5841 – Marketing chiến lược 3
MBA 5851 – Nghiên cứu Marketing 3
MBA 5861 – Marketing sản phẩm mới 3
MBA 5871 – Marketing B2B 3
Đăng ký tư vấn